FILTRIRANJE PRIKAZA

INFORMACIJSKI SISTEM

30.01.2018

Informacijski sistem u BiH

Zakonski osnov za uspostavu podkomponenata poljoprivrednog informacijskog sistema u BiH sadržan je u Zakonu o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH ("Sl.glasnik BiH", broj 50/08). Na osnovu pomenutog Zakona, Ministarstvo uspostavlja Odbor za koordinaciju informacija u poljoprivredi putem kojeg koordinira razvoj usklađenog i integriranog informacijskog sistema u poljoprivredi BiH, u skladu sa EU zahtjevima, uz konsultacije nadležnih državnih, entitetskih i organa Brčko distrikta BiH. Ministarstvo je nadležno za koordinaciju uspostave integriranog sistema baza podataka za povezivanje registarskih podataka i ostalih relevantnih informacionih sistema radi osiguranja tehničke usaglašenosti postojećih i novih baza podataka, a u skladu s najboljim praksama EU.

U Bosni i Hercegovini je ova aktivnost već započeta, a podkomponente poljoprivrednog informacijskog sistema koje su u fazi uspostave i razvoja u BiH uključuju:

- Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata,

- Sistem identifikacije i registracije životinja,

- Fito-registar,

- Popis poljoprivrede,

- Mrežu računovodstvenih podataka na farmi (FADN),

- GIS okvir za područje istraživanja na bazi uzorka,

U skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina ima obavezu da postepeno preuzme propise i politike za sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja koji se primjenjuju u EU (acquis communautaire), prvenstveno one koje se odnose na reguliranje jedinstvenog tržišta i pristupa strukturnim fondovima povezanih s mjerama ruralnog razvoja. U predpristupnom periodu, Bosna i Hercegovina je obavezna da osigura harmonizaciju podkomponetni Poljoprivrednog informacijskog sistema i omogući automatizirano dostavljanje podataka na jedno mjesto, a da pri tome vodi računa o osiguranju sljedivosti tačnosti i provjerljivosti tih podataka u cjelokupnom sistemu.

Prikupljanje podataka u poljoprivrednom sektoru Evropske unije je uniformno i locirano u nekoliko službi Evropske unije, a posebno u Generalnom direktoratu za poljoprivredu (DG Agri) i Eurostat-u. Proces objedinjenog prikupljanja podataka i potrebne diseminacije podataka je dio sporazuma između Evropske unije i država članica. Glavne komponente poljoprivrednog informacionog sistema u EU su:

- Integrirani administrativni i kontrolni sistem (IACS) sa svojim podkomponentama:

- Računarska baza podataka;

- Sistem identifikacije poljoprivrednih parcela;

- Sistem za identifikaciju i registriranje prava na plaćanje;

- Zahtjevi za podršku i zahtjevi za plaćanja;

- Integrirani sistem kontrole;

- Jedan sistem za bilježenje identiteta svakog korisnika podsticaja koji podnosi zahtjev za podsticaj ili zahtjev za plaćanje;

- Sistem za identifikaciju i registriranje životinja;

- Mreža računovodstvenih podataka na farmi (FADN);

- Poljoprivredni tržišni informacijski servis (PTIS);

- Fito registar;

- GIS okvir za područje istraživanja na bazi uzorka;

- Službena statistika; i

- Bilo koji drugi registri koji prikupljaju poljoprivredne podatke ili bilo koje druge podatke koji su od interesa za poljoprivredni informacijski sistem.