SEKTOR

30.01.2018

Slobodan Cvijanović, pomoćnik ministra

Adresa: Musala 9, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Tel.: + 387 33 953 503
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: slobodan.cvijanovic@mvteo.gov.ba

Nadležnosti:

 • Razvoj i osiguranje efikasnog usklađivanja, koordinacije, primjene i monitoringa strategija i akcionih planova u sektoru poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini,
 • Strateškim dokumentima osigurati preciznu definiciju širih i specifičnijih ciljeva sektora u pretpristupnom periodu,
 • Definiranje rezultata sektora preciznim, pouzdanim i mjerljivim podacima,
 • Definiranje okvira politike, mjera i mehanizama primjene politike, mehanizme za monitoring i evaluaciju politike,
 • Definiranje ciljeva i pokazatelja institucija nadležnih za prikupljanje podataka i procedure za evaluaciju,
 • Redovni monitoring i evaluacija primjene strategija i procjene pojedinačnih politika, njihove efikasnosti, te njihovog doprinosa sveukupnim ciljevima sektora kako u finansijskim tako i u ekonomskim pokazateljima,
 • Pružanje smjernica za prilagodbu mjera koje će biti usklađene sa rezultatima tih analiza,
 • Koordinacija primjene svih instrumenata politike i mjera čime se osigurava da su one usklađene sa strategijama sektora u Bosni i Hercegovini i relevantnim međunarodnim sporazumima.
 • Redovno revidiranje i ažuriranje strategija i akcionih planova u BiH u smislu praćenja ciklusa u EU, u konsultaciji i dogovoru sa nadležnim organima u entitetima i Brčko distriktu,
 • Uspostavljanje i osiguranja usklađenosti i koordinacija programa, zakona i drugih propisa, i mjera u sektoru potrebnih za pregovore i ispunjenje preuzetih međunarodnih obaveza, uključujući ispunjavanje svih uvjeta koji se odnose na evropske integracije na svim nivoima vlasti.
 • Koordinacija razvoja neophodnih mjera i procedura za ispunjenje međunarodnih obaveza i standarda trgovine koji se odnose na sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u BiH i njihovo usklađivanje i integracije u EU,
 • Osiguranje uspostavljanja i razvoja potrebnih mehanizama za konsultacije, komunikaciju, koordinaciju i saradnju sa vlastima na svim nivoima nadležnim za efikasno upravljanje sektorom poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja.
 • Unapređenje i distribucije naučnih saznanja i inovativnih praksi za sektor poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa drugim relevantnim organima vlasti,
 • Osiguranje ispunjavanja, konzistentnosti i sveobuhvatnosti svih obaveza izvještavanja, prema međunarodnim sporazumima i domaćim zakonima i drugim propisima koji se odnose na sektor poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini,
 • Priprema godišnjih izvještaja o stanju sektora i osiguranje efikasne koordinacije inspekcijskih i savjetodavnih službi u oblasti sektora poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja.
 • Usmjeravanja rada i nadzora nad radom Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja i Uredom za harmonizaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine.
 • Koordinacija aktivnosti sa Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kako bi se osigurao efektivni razvoj implementacija politike sigurnosti hrane BiH.

Kontakti Odjela 

Odjel za poljoprivredni informacioni sistem i analizu politika

Vanja Avram, šef Odjela

Tel. : + 387 33 953 506
Fax : + 387 33 552 512
e-mail: vanja.avram@mvteo.gov.ba

Odjel za međunarodnu saradnju i koordinaciju projekata

Suada Hadžić, šef Odjela

Tel. : + 387 33 953 511
Fax : + 387 33 552 512
e-mail: suada.hadzic@mvteo.gov.ba

Odjel za koordinaciju politike poljoprivrede i prehrane 

Saša Žuža, šef Odjela

Tel. : + 387 33 953 514
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: sasa.zuza@mvteo.gov.ba

Odjel za koordinaciju politike ruralnog razvoja

Sanida Sarajlić, šef Odjela

Tel. : + 387 33 953 521
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: sanida.sarajlic@mvteo.gov.ba