FILTRIRANJE PRIKAZA

RURALNI RAZVOJ

05.02.2018

Ruralni razvoj

Ruralni razvoj podrazumijeva skup politika, mjera i aktivnosti, čiji je cilj sveobuhvatni ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja,  koje se planiraju i sprovode, uz uvažavanje principa održivog razvoja, očuvanja i unapređenja kvalitete okoliša.

Osnove za realiziranje politike ruralnog razvoja BiH određuju se Strateškim planom ruralnog razvoja BiH.
Strateškim planom ruralnog razvoja utvrđuju se programi, mjere i druge aktivnosti za postizanje ovih ciljeva, uspostavljaju mehanizmi monitoringa i evaluacije, te okvirno utvrđuju potrebna finansijska sredstva i procedure za njihovo korištenje.
Izradom Strateškog plana ruralnog razvoja koordinira Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH obezbjeđujući da se sve odluke u vezi planiranja politika ruralnog razvoja, donose u dogovoru, saradnji i uz aktivno učešće predstavnika svih institucija, na svim nivoima javne uprave, koje imaju nadležnosti u oblasti ruralnog razvoja.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je institucija na nivou Bosne i Hercegovine u okviru koje se obavljaju poslovi i zadaci iz nadležnosti BiH, koji se odnose na definiranje politike, osnovnih principa, koordiniranje djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na međunarodnom planu u oblasti poljoprivrede, a time i ruralnog razvoja. Entitetske institucije, prvenstveno Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kao i Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko distrikta BiH, nadležne su za direktnu implementaciju politika ruralnog razvoja. U Federaciji BiH, dio nadležnosti iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja je u odgovornosti jedinica javne uprave na nivou kantona. Također, i općine, kao najmanje administrativne jedinice, imaju dio nadležnosti i obaveza u implementaciji politika ruralnog razvoja.

STRATEŠKI PLAN RURALNOG RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE (2018-2021) - Okvirni dokument