FILTRIRANJE PRIKAZA

KOORDINACIJA PROJEKATA

05.02.2018

Koordinaciju projekata međunarodne pomoći za sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini

Koordinaciju projekata međunarodne pomoći za sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini vrši Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Sektor za poljoprivredu, prehranu, šumarstvo i ruralni razvoj.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine redovno organizira Sastanke informiranja donatora i priprema Godišnji izvještaj donatorskoj pomoći koji prikazuje donatore koji su aktivni u Bosni i Hercegovini, te utvrđuje njihov doprinos za sektor u toj godini. 

Značajnu ulogu u planiranju i koordinaciji projekata međunarodne pomoći imaRadna grupa za planiranje i koordinaciju međunarodne pomoći u sektoru poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja koja je formirana u cilju realizacije mjere 1.8. Prvog prioritetnog područja Operativnog programa Bosne i Hercegovine  za poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj u BiH (2008-2011) – Radna grupa.

Radna grupa se rukovodi preporukama iz godišnjeg Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine kojeg priprema Evropska komisija, ključnim principima iz Pariske deklaracije o djelotvornoj pomoći[1], koju je Bosna i Hercegovina potvrdila 2010. godine, strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine i  principima širokog sektorskog pristupa koji se primjenjuje kod programiranja u okviru EK Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II).       

Radnu grupu čine predstavnici Ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalnog ministarstvo vodoprivrede i šumarstva, Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH, Ministarstva finansija i trezora BiH, Agencije za sigurnost hrane BiH, Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, Kancelarije za veterinarstvo BiH, Kancelarije za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja, Direkcije za evropske integracije i Agencije za unapređenje stranih investicija BiH, te predstavnici zadružnih saveza Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine kao nevladine organizacije.

Redovne sastanke Radne grupe i koordinacione sastanke donatora u sektoru poljoprivrede organizira i njima predsjedava Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

[1] (1)Vlasništvo, (2) Uklapanje, (3) Usklađivanje, (4) Upravljanje usmjereno ka rezultatima i (5) Međusobna odgovornost