LINKOVI

30.01.2018

Ministarstva i druge institucije

Upravne organizacije u sastavu ministarstva

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju

Ostale državne institucije

Direkcija za evropske integracije

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovina

Agencija za statistiku BiH

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine

Institut za akreditaciju Bosne i Hercegovine

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj

Entitetske institucije

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta

Federalni zavod za agropedologiju, Sarajevo

Federalni agromediteranski zavod Mostar

Federalni zavod za poljoprivredu, Sarajevo

Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Sarajevo

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Banja Luka

Federalni zavod za statistiku, Sarajevo

Republički zavod za statistiku, Banja Luka

Federalni hidrometeorološki zavod

Republicki hidrometeorološki zavod Banja Luka

Kantonalna ministarstva

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zeničko-dobojskog Kantona

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Ministarstvo privrede Bosansko-podrinjskog kantona

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije

Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije


Nevladine organizacije

Zadružni savez Bosne i Hercegovine

Zadružni savez Republike Srpske

Društvo za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini

Udruženje za proučavanje tla/zemljišta u Bosni i Hercegovini

Savez udruženja organskih proizvođača ORGANSKO FBiH

Okusi Hercegovinu


Fakulteti

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo

Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

Poljoprivredni fakultet Banja Luka

Šumarski fakultet Sarajevo

Šumarski fakultet Banja Luka

Veterinarski fakultet Sarajevo

Tehnološki fakultet Tuzla

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar

Agromediteranski fakultet Mostar


Strane institucije i organizacije

Evropska komisija

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Eurostat

Svjetska banka

Misija Svjetska banke u BiH

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija - UN FAO

FAO Podregionalni ured za Centralnu i Istočnu Evropu Budimpešta

Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino – OIV

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj - SWG RRD

Opća komisija za ribarstvo Mediterana - GFCM

Međunarodni monetarni fond - MMF

Svjetska trgovinska organizacija - WTO