30.01.2018

energetika_sources

Energetika

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH nadležno je za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti BiH koji se odnose na definiranje politike, osnovnih principa, koordiniranje djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na međunarodnom planu u području energetike. Također,  Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju propisuje se da će saradnja BiH i EU biti usmjerena na prioritete pravne stečevine (acquisa) evropske zajednice u oblasti energetike, uključujući po potrebi i aspekte nuklearne sigurnosti. Ta saradnja bit će zasnovana na Ugovoru o osnivanju energetske zajednice, te će se razvijati s ciljem postepenog integriranja Bosne i Hercegovine u evropska energetska tržišta.

Energetski sektor je jedan od najsnažnijih privrednih sektora Bosne i Hercegovine sa dugom tradicijom i ogromnim potencijalima i mogućnostima za dalji razvoj i ulaganja.

Bosna i Hercegovina posjeduje različite autohtone izvore energije:

- Zahvaljujući uglju Bosna i hercegovina je u velikoj mjeri energetski neovisna, jer ugalj čini preko 65% njene ukupne primarne potrošnje energije. Ukupne geološke rezerve uglja u BiH iznose oko 5,763 milijardi tona  od čega je bilansnih 2,625 milijardi tona i to 1,437 milijarde lignita i 1,187 milijardi mrkog uglja.  Mrki ugalj je relativno dobrog kvaliteta,  prosječna toplotna vrijednost čistog mrkog uglja u Bosni i Hercegovini iznosi oko 16.750 kJ/kg .  Lignit je visokokvalitetan, čist, toplotna  vrijednost je 7500-12600 kJ/kg što mu omogućuje široko područje primjene. Najznačajnije rezerve mrkog uglja se nalaze u sljedećim bazenima: Srednjobosanskom (ležišta: Kakanj, Zenica, Breza i Bila), Banovićkom-Đurđevičkom (Seona, Centralni bazen, Đurdjevik), Ugljevičkom (Bogutovo Selo, Ugljevik-Istok, Glinje, Mezgraja, Tobut-Peljave), Miljevina i Kamengradskom, a lignita u bazenima Kreka, Gacko, Stanari, Bugojno, Livno i Duvno. Ovi bazeni predstavljaju sadašnji i budući potencijal za termoenergetske potrebe.

Preko 90%  proizvedenog uglja se koristi u termoelektranama za proizvodnju električne energije.

 - Bosna i Hercegovina posjeduje i  ogroman hidro potencijal koji iznosi 6 .000 MW. Prema do sada urađenim studijama BiH koristi samo 35% raspoloživog hidro potencijala. Zabilježen je  značajan interes investitora za izgradnju kako velikih tako i malih hidroelektrana u BiH. 

- Obzirom na ciljeve evropske strategije EU 202020, u posljednje vrijeme u BiH je izražen veliki interes investitora za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, u prvom redu iz vjetroelektrana.

 - Prema urađenim analizama, može se procijeniti da ukupan potencijal izgradnje vjetroelektrana na kojima je zabilježen interes i aktivnost nosilaca projekata, iznosi oko 900 MW.  Ukupan tehnički potencijal za korištenje energije vjetra Bosne i Hercegovine procjenjuje se na cca. 2.000 MW, pri čemu treba istaći da je spomenuti iznos proizašao iz sagledavanja raspoloživosti  prikladnih prostora za vjetroelektrane na prostoru BiH ne uzimajući u obzir eventualna ograničenja (priključak na mrežu, okoliša i dr.)

 - Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal za proizvodnju energetskih proizvoda baziranih na drvetu - preko 53% teritorija Bosne i Hercegovine prekriveno je šumom i šumskim zemljištem. Izvori sirovina za proizvodnju energije iz biomase su veoma povoljni, uključujući oko 1,5 miliona m³ šumskih ostataka i ostataka drvne industrije (drvni otpad, piljevina, iver i otpad od tehničkog drveta, itd.

 - Prema podacima o sunčevom zračenju na Balkanu, Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim resursima energije sunčevog zračenja i to iznad evropskog prosjeka uz izuzetno povoljan sezonski raspored, što daje mogućnost za njeno efikasno i dugoročno korištenje. Iz svih prikupljenih podataka i provedenih analiza može se zaključiti da postoji  značajan potencijal primjene Sunčeve energije na području Bosne i Hercegovine, koji iznosi 70,5 miliona GWh dozračene energije ukupnog Sunčevog zračenja godišnje. Trenutno u BiH postoji preko 150 malih solarnih elektrana, ali je njihovo učešće u ukupnoj proizvodnji električne energije u BiH još uvijek zanemarljivo.

 - Mogućnosti za eksploataciju geotermalne energije su dostupne u velikoj mjeri, ali još uvijek nisu u dovoljnoj  mjeri  istražene i iskorištene. Ukupni mogući instalirani kapacitet geotermalnih izvora u BiH  iznosi  9,25 MWt ako se posmatra samo mogućnost grijanja prostora,  odnosno 90,2 MWt ako se posmatra geotermalna energija za grijanje prostora i rekreativne i balneološke potrebe. 

 - Preliminarna istraživanja nafte i plina ukazuju na postojanje perspektivnih naslaga na velikom broju mjesta u BiH (rezerve se procjenjuju na oko 50 miliona tona nafte).  

Poslovi iz nadležnosti Sektora organiziraju se u okviru:

- Odjel za primarnu energiju i politiku;

- Odjel za sekundarnu energiju i projekte;

- Odjel za implementaciju projekata.

U Odjelu  za primarnu energiju i politiku  obavljaju se studijsko-analitički, upravni i organizacioni poslovi koordinacije, pripremanja, predlaganja i provođenja mjera, razvojne politike, zakona, podzakonskih i drugih propisa, analitičkog praćenja i izrade stručnih analiza, informacija i mišljenja koja se odnose na učestvovanje u planiranju razvitka sektora energetike BiH; predlaganje politike prijenosa električne energije BiH; koordinacija korištenja energetskih resursa u saradnji s entitetima i stvaranje odgovarajuće baze podataka; predlaganje energetske politike za upravljanje jedinstvenim tržištem električne energije u BiH kao i njegovo povezivanje s drugim energetskim sistemima; učestvovanje u kreiranju pravila  domaćeg tržišta električne energije i mrežnog koda; pripremanje nacrta zakona i  odgovarajućih podzakonskih akata energetskog sektora i praćenje njihove implementacije; monitoring aktivnosti, vezano za rad neovisne Državne elektroenergetske regulatorne komisije; praćenje aktivnosti Neovisnog operatora sistema i Prijenosne kompanije; prikupljanje i analiza statističkih podataka sektora električne energije uključujući uvoz, izvoz i tranzit; učestvovanje u predlaganju i praćenje regionalnih investicija vezanih za električnu energiju,plin i naftu; učestvovanje u pripremanju bilateralnih i multilateralnih sporazuma koji se odnose na zajedničko korištenje energetskih resursa; predlaganje politike prijenosa plina i drugih energenata; saradnja s institucijama BiH i entiteta nadležnim za oblast energetike; zajedno sa nadležnim entitetskim ministarstvima saradnja sa međunarodnim statističkim organizacijama; saradnja BiH u međunarodnim institucijama i organizacijama iz oblasti energetike i koordinacija aktivnosti; rad na harmonizaciji regulative iz oblasti energetike s evropskim standardima.

U Odjelu za sekundarnu energiju i projekteobavljaju se studijsko-analitički, upravni i oragnizacijski poslovi koordinacije, pripremanja, predlaganja i provođenja mjera, razvojne politike, zakona, podzakonskih i drugih propisa, analitičkog praćenja i izrade stručnih analiza, informacija i mišljenja koja se odnose na učestvovanje u planiranju razvitka sektora energetike BiH; koordinacija implementacije međunarodnih ugovora i projekata; u procesu evropskih integracija aktivno učestvovanje u cjelokupnom ciklusu EU projekata: programiranje, implementacija, monitoring i ocjenjivanje; koordinacija aktivnosti na obezbjeđenju sigurnog snabdijevanja energijom, uz efikasno korištenje energije i upotrebu obnovljivih energetskih resursa prema EU direktivama; koordinacija djelovanja međunarodnih institucija u cilju postizanja 

sinergijskog efekta u razvoju energetskog sektora prema zacrtanim ciljevima u procesu usklađivanja sa EU direktivama/standardima; 

  • pripremanje nacrta zakona i odgovarajućih podzakonskih akata energetskog sektora i praćenje njihove implementacije; monitoring aktivnosti, vezano za rad neovisne Državne elektroenergetske regulatorne komisije, Elektroprijenosa BiH i Neovisnog operatora sistema; prikupljanje i analiza statističkih podataka sektora električne energije uključujući uvoz, izvoz i tranzit; učestvovanje u predlaganju i praćenje regionalnih investicija vezanih za električnu energiju; učestvovanje u pripremanju bilateralnih i multilateralnih sporazuma koji se odnose na zajedničko korištenje energetskih resursa;  saradnju s institucijama BiH i entiteta nadležnih za oblast energetike; saradnja BiH u međunarodnim institucijama i organizacijama iz oblasti elektroenergetike,  obnovljivih izvora i energetske efikasnosti i koordinacija aktivnosti; rad na harmonizaciji regulative iz oblasti elektroenergetike, obnovljivih izvora i energetske efikasnosti s evropskim  standardima.

U Odjelu za implementaciju projekata se obavljaju poslovi osnovne djelatnosti, i to: poslovi koji obuhvaćaju izradu prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta, završnog računa projekta i općeg bilansa sredstava, izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih materijala u skladu sa propisanim domaćim i stranim metodologijama. Stručno-operativni poslovi obuhvaćaju: informiranje nadležnih tijela o stanju i problemima vezanim za implementaciju projekata, predlaganje mjera u svrhu prevazilaženja određenih problema i provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakonskih propisa, drugih propisa i akata, u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima, prikupljanje evidentiranje i obrada podataka prema metodološkim i drugim uputama, praćenje izvršenja plana i programa projektnog proračuna, prevođenje svih dokumenata na strani jezik i sa stranog jezika i sve druge slične poslove u skladu sa zahtjevima koji proističu iz projektnih dokumenata. Informacijsko-dokumentacijski poslovi obuhvaćaju izradu planova i programa rada PIT jedinica i PMT jedinice, izradu metodologija i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje banke podataka o projektu, analizu podataka i publikovanje podataka, uređivanje biltena, publikacija i drugih informativnih materijala o projektu i prikupljanje, sređivanje i obradu određenih podataka za vršenje pojedinih informacijsko-dokumentacijskih poslova koji proističu iz projekta. Računovodstveno- materijalni poslovi obuhvaćaju: izradu odgovarajaćih akata za izvršenje budžeta, finansijkih planova i izvšnih računa projekata, vršenje knjigovodstvenih i blagajničkih poslova, obračun plaća i naknada za PIT jedinice, poslovi likvidature i fakturiranja, planiranja i nabavki opreme, investicionih radova i potrebnih repromaterijala za sveukupan projekat, opreme potrošnog materijala za PIT jedinice i PMT jedinicu i sve druge finansijsko materijalne poslove u skladu sa zahtjevima projektnih dokumenata.