23.01.2023

1. Projekti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (United Nations Development Programme – UNDP)

1.1. Projekat Zeleni ekonomski razvoj  (Green Economic Development – GED)

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (MVTEO BH) učestvuje kao jedan od glavnih projektnih partnera u projektu „Zeleni ekonomski razvoj“(GED). GED projekat provodi se od 2014. godine s glavnim ciljem stvaranja samoodrživog sistema i povoljnijih uslova za investicije u projekte povećanja energetske efikasnosti uz ostvarenje novčanih ušteda budžetskih korisnika, povećanje broja „zelenih radnih mjesta“, zapošljavanje domaće radne snage i reinvestiranje ušteđenih sredstava, što doprinosi razvoju tržišta i vodi ka povećanju privrednog napretka.

Projektne aktivnosti:

 • izrada inventara energetskih karakteristika, te energetske potrošnje javnih objekata,
 • institucionalizacija informacionog sistema upravljanja energijom (EMIS), koji će služiti kao instrument za provođenje kontinuirane adaptacije i poboljšanja Akcionih planova, te prioritizacija intervencija energetske efikasnosti i projekata,
 • razvoj sistemskog pristupa u praćenju i prikupljanju podataka o potrošnji energije i mjerama poboljšanja energetske efikasnosti u svim objektima javnog sektora unutar nadležnih institucija na državnom i entitetskim nivoima,
 • obuka osoblja relevantnih javnih uprava u cilju prikupljanja informacija te pružanje adekvatnih izvještaja/analiza koje doprinose realizaciji Akcionih planova i obavezama Bosne i Hercegovine prema Ugovoru o uspostavi Energetske zajednice i drugim direktivama Europske unije,
 • rad na promociji upravljanja energijom i energetskom efikasnošću i
 • kreiranje zelenih radnih mjesta.

 

Do sada je kroz projekat u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije uloženo 64 miliona KM, od čega je Švedska osigurala 25,4 miliona KM. Neka od glavnih dostignuća projekta su povećana energetska efikasnost u 229 javnih zgrada, 13 javnih sistema rasvjete, ostvarene uštede više od 5,5 mil KM godišnje u javnim budžetima i stvaranje više od 2.090 zelenih radnih mjesta.

U sklopu aktivnosti projekta, a na osnovu usvojene Odluke od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Odluka o uspostavljanju Sistema energetskog menadžmenta i Informacionog sistema energetske efikasnosti - „Službeni glasnik BiH“, broj 48/19) inicirano je uspostavljanje Sistema energetskog menadžmenta i Informacionog sistema energetske efikasnosti na državnom i entitetskim nivoima. Za uspostavljenje sistema energetskog menadžmenta u institucijama Bosne i Hercegovine, od strane Švedske agencije za međunarodnu saradnju (SIDA) u BiH jedodijeljeno 1,2 miliona KM. Pored toga, Švedska je za 26 objekata institucija na državnom nivou finansirala nabavku opreme koja će omogućiti automatsko praćenje potrošnje energije i vode, u objektima koje su vlasništvu institucija BiH. Od planiranih 26 objekata, ugrađena je mjerna oprema u 25 objekata. Shodno navedenom, državni nivo Bosne i Hercegovine je prvi nivo vlasti u regiji koji je u potpunosti implementirao funkcionalan sistem energetskog menadžmenta koji uključuje automatsko praćenje potrošnje.

Uz podršku Ministarstva i ostalih relevantnih institucija, nastavljeno je sa provedbom GED projekta do 2024. godine, sa predviđenim budžetom više od 27 miliona KM, od čega je Švedska osigurala gotovo 10 miliona KM. Planirane aktivnosti uključuju daljnju tehničku pomoć državnom nivou BiH (MVTEO) u razvoju strateških dokumenata koji se odnose na e-mobilnost, instaliranje i upotrebu obnovljivih izvora energije, kao i sufinansiranja provedbe mjera energetske efikasnosti. Također, planirana je i pomoć za mala i srednjapreduzeća u korištenju isplativih i energetski efikasnih tehnologija, kao i upotrebe obnovljivih izvora energije. 

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.

 

1.2. Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja (Urban LED)

Cilj URBAN LED projekta je investiranje u pokretanje koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja u Bosni i Hercegovini kroz promociju sigurnih, čistih i zdravih gradova uz smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Projekat podržava ulaganja u tehnički i ekonomski izvodiva nisko-karbonska rješenja u ključnim urbanim sektorima i promoviše njihovu širu upotrebu od strane jedinica lokalne samouprave i privatnog sektora. Ujedno, podrška podrazumijeva uspostavu finansijskih mehanizama i šeme finansiranja koja doprinosi zaštiti okoliša, te razvoj i implementaciju strateških i legislativnih dokumenata na entitetskom i BiH nivou.

Projekat doprinosi transformaciji tržišta kroz kreiranje i dalje razvijanje mogućnosti za poslovne subjekte (poput ESCO) i javna preduzeća, zadužena za upravljanje otpadom, da ponude nisko-karbonske proizvode i usluge u urbanim sredinama u BiH.

Projekat doprinosi:

 • Jačanju kapaciteta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BIH  i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za održivo finansiranje projekata zaštite okoliša iz vlastitih sredstava,
 • Kreiranju ESCO mehanizma finansiranja za LCUD projekte koji će povećati angažman malih i srednjih preduzeća u ovom polju kao i kapacitete lokalnih zajednica,
 • Ostvarenju direktnog investiranja u LCUD što će rezultirati smanjenjem emisija stakleničkih plinova za 10,000 tCO2/godišnje ili preko 210,000 tCO2 preko investicionog perioda,
 • Uspostavljanju i primjeni mehanizma finansiranja za nisko-karbonski urbani razvoj što rezultirati značajnim smanjenjem indirektnih emisija stakleničkih plinova 10 godina nakon projekta (preko 1 milion tCO2),
 • Kreiranju okruženja za provođenje okolišnih i politika energetske efikasnosti u BiH,
 • Kreiranju legislativnog okvira za harmonizaciju okolinskog tržišta u BiH.

Planirani period realizacije projekta je 2017-2024. godina. Budžet projekta iznosi skoro 4 miliona KM.

Projekat se provodi u partnerstvu sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Federalnim ministarstvom prostornog uređenja i Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.

 

1.3.Dekarbonizacija stambenog sektora u Bosni i Hercegovini

Primarni cilj projekta ,,Dekarbonizacija u stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini" je otklanjanje nefinansijskih prepreka, izrada temelja i stvaranje uslova za ulaganja u stambene objekte sa niskim procentom ugljenika u Bosni i Hercegovini.

Neophodnu transformaciju u energetskom sektoru je moguće provesti samu ukoliko se uspostave kapaciteti, znanja i vještine relevantnih institucija kao i eksperata paralelno sa uspostavljanjem sistema koji će omogućiti upostavljanje neophodnih mehanizama za finansiranja projekata energetske efikasnosti kojim se kreiraju zelena radna mjesta i smanjenju emisija CO2.

Projekat će se fokusirati na sprovođenje aktivnosti u 36 općina koje su izradile ili su u procesu izrade Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) i stoga su se obavezale da svoje napore usmjere, između ostalih prioriteta, na smanjenje zagađenja vazduha, poboljšanje energetske efikasnosti itd. Projekat ima tri osnovne komponente:

 • Realizacija studija stanja stambenog fonda za svaku lokalnu zajednicu zasebno. Ovi će rezultati i nalazi služiti kao temelj razvoja pojedinačnih finansijskih mehanizama za tu zajednicu,
 • lzrada finansijskih mehanizama zasnovanih na stanju, prioritetima i stvarnim potrebama,    konkretne lokalne zajednice. Ovi mehanizmi će zatim poslužiti kao alat za privlačenje i         skaliranje ulaganja u ovaj sektor čime će se realizovati planirane mjere definisane SECAP-ima. Ovi mehanizmi će otvoriti put za skaliranje ulaganja, odnosno biti ključni alati u službi planiranja i realizacije dugoročnih i obimnih investicija u ovoj oblasti.
 • Realizacija kampanje za podizanje svijesti javnosti i edukaciju građana o dobicima i prednostima energetske efikasnosti.

Planirani period realizacije projekta je 2021-2024. godina. Budžet projekta iznosi 5 miliona KM, te je implementacija projekta finansirana od strane Švedske.

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.

 

1.4.Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom ugljika u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta je povećanje ulaganja u zgrade javne namjene sa niskom emisijom ugljika putem izrade i provedbe Nacionalnog okvira za niskoemisiona ulaganja u zgrade javne namjene, koji obuhvata integrisani paket politika, regulatorna, tehnička, informatička, finansijska i menadžerska rješenja koja su kreirana u cilju rješavanja rizika i prepreka za investiranje. Projekat će dovesti do povećanja nivoa ulaganja u zgrade javne namjene sa niskom emisijom ugljika za četiri do pet puta, što će omogućiti BiH da ispuni navedeni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova iz sektora zgrada javne namjene.

 

Projekat će rezultirati:

 • Direktnim smanjenjem emisija stakleničkih plinova od 2,02 miliona tCO2e tokom trajanja investicija, po cijeni za GCF od 9 USD /tCO2e,
 • Značajne indirektne emisije: za 7,1-8,1 miliona tona će biti smanjene CO2 zbog transformacije tržišta koja se desila uslijed implementacije projekta – što rezultira smanjenjem ukupnog procijenjenog troška po toni CO2 na 1,8 USD,
 • 150.000 ljudi će imati direktne koristi –  korisnici zgrada javne namjene (4% od ukupne              populacije), uključujući 80.000 žena,
 • Biće kreirano preko 5.630 novih radnih mjesta s punim radnim vremenom.

Planirani period realizacije projekta je 2018. – 2026. godina. Budžet projekta iznosi 17,3 miliona USD, a potrebna grant sredstava obezbijedit će Zeleni klimatski fond (GCF). Dodatnih 105.22 miliona USD će biti osigurano kroz sufinansiranje iz različitih izvora kao što su Fondovi za zaštitu okoliša/životne sredine, entitetski i općinski budžeti, te međunarodne organizacije (UNDP, GEF, Svjetska banka, SIDA) u svrhu rješavanja rizika zemlje i sektorskih rizika.

Projekat se provodi u partnerstvu sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.

1.5.Projekat „Inkluzivna dekarbonizacija“ (IDA)

Kroz navedeni projekat izradit će se Nacrt za BiH „Pravedna tranzicija za sve“ kao i Strategije pravedne tranzicije ka niskougljičnoj ekonomiji za tri ugljično-intenzivne industrije (električna energija, čelik  i cement), sa fokusom na identifikaciji, razvoju konkretnih akcija i izdvajanju potrebnih sredstava za ublažavanje negativnih i povećanje pozitivnih socio-ekonomskih učinaka koje tranzicija s niskim udjelom ugljika može imati na cjelokupno društvo u BiH.

Također, predviđena je i implementacija projekata dekarbonizacije u malim i srednjim preduzećima (oko 20 MSP) koja će dovesti do smanjenja potrošnje fosilnih goriva ali i značajanog smanjenja emisije stakleničkih plinova.

Projekat provodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a budžet projekta iznosi 1.870.000 USD.

 

2. Projekti Njemačkog društva za međunarodnu saradnju -GIZ

 2.1. Projekat Dekarbonizcija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini

Ciljevi projekta:

Projekat se provodi kroz tri podkomponente, kako slijedi:

 1. I Podkomponenta (Pod -projekat):

Jačanje kapaciteta javnih institucija za implementaciju starteškog okvira koji se odnosi na dekarbonizaciju energetskog sektora.

 1. II Podkomponenta (Pod-projekat):

Razvoj programa energetske efikasnosti u sektoru obnove stambenih zgrada.

 1. III Podkomponenta (Pod – projekat):

Demonstracija inovativnih procesa za poticanje obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini. 

 

Implementacijom aktivnosti navedenih podkomponenti, doprinijet će se ispunjavanju ciljeva koje je Bosna i Hercegovina preuzela potpisivanjem Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice, pratećih direktiva i uredbi. 

 

Tehnička asistencija koju ovaj projekat pruža odnosi se na promociju okvirnih uslova za dekarbonizaciju energetskog sektora, s određenim naglaskom na poticanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije (OIE).

 

Jedna od najvažnijih aktivnosti jeste izrada Integrisanog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine (NECP BIH) do 2030. godine, koji se radi paralelno sa izradom entitetskih energetskih i klimatskih planova. NECP BIH definisat će ciljeve za svaku dimenziju Energetske unije (dekarbonizacija, energetska efikasnost, energetska sigurnost, unutrašnje energetsko tržište  i istraživanje, inovacije i konkurentnost), te biti u skladu sa budućim ciljevima za 2030.

 

Planirani period realizacije projekta je 2020.-2023. godina.  Vrijednost projekta je 3,2 miliona EUR, te je implementacija projekta finansirana od strane GIZ-a.

Glavni partneri na implementaciji projekta: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,  Državna regulatorna komisija za električnu energiju, Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske,  Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u Federaciji Bosne i Hercegovine,  Operator sistema podsticaja - Elektroprivreda Republike Srpske.

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.

4.Projekti Američke agencije za međunarodni razvoj (United States Agency for International      Development - USAID)

4.1.Projekat asistencije energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini - EPA

Cilj projekta je investiranje u energetski sektor za poboljšanje i pojednostavljenje okruženja i pravnog okvira energetske politike. Projekat će pružiti pomoć institucijama u energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini u stvaranju zakonodavnog okvira prilagođenog investitorima u skladu sa obavezama Ugovora o uspostavljanju Energertske zajednice. Projekat pruža tehničku asistenciju investicionom okviru, uključujući izradu elektroenergetskog vodiča za investitore kao i asistenciju u izradi sistemskog pristupa finansiranju mjera energetske efikasnosti u BiH kroz implementaciju Obligacionih šema za energetsku efikasnost.

 

Planirani period realizacije projekta je 2019. – 2024. godina. Budžet projekta iznosi nešto više od 12 miliona KM.

 

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.

5. Projekti Svjetske banke

5.1. Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu (BEEP)

Riječ je o najvećem projektu energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini na državnom nivou, koji se implmetira od 2015. godine, a isti se provodi u dvije implementacione jedinice.

Na nivou Federacije BiH je u okviru Federalnog ministarstva prostornog uređenja putem Implementacione jedinice projekta BEEP, a na nivou Republike srpske je u okviru Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS i Upravljačkog odbora Projekta u kojem je pored navedenog ministarstva kao predsjedavajućeg i članovi - Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo finansija i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS.

Federaciji BiH dodjeljeno je 19,2 miliona USD, a Republici Srpskoj dodjeljeno je 12,8 miliona USD.

Cilj projekta je, investiranjem u energetsku efikasnost, podići svijest o energetskoj efikasnosti te smanjiti potrošnju energije u javnom sektoru.

Razvojni cilj BEEP-a je pokazati prednosti poboljšanja energetske efikasnosti u objektima javnog sektora te podržati razvoj prilagodljivih modela finansiranja energetske efikasnosti.

Projekat finansira investicije u oblasti energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada i podršku unapređenju i implementaciji revolving financijskog modela. Specifične aktivnosti uključuju, ali nisu ograničene za:

 • Pripremu i implementaciju investicija u oblasti energetske efikasnosti javnih zgrada,
 • Unapređenje i implelentaciju alternativnih ugovora i finansijskih modela, uključujući sufinansiranje, revolving i projektno finansiranje,
 • Razvoj dugoročnog finansiranja i implementacija aranžmana (izvan Projekta energetske efikasnosti BiH),
 • Podrška za pripremu ESCO/JPR/modele aranžmana energetskih usluga,
 • Kapacitet zgrada i podizanje svijesti,
 • Podrška unapređenju/poboljšanju baze podataka EE zgrada.

 

 

5. Projekti Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

5.1. Regionalni projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu (REEP):

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), uz podršku Evropske unije, partnerstvom sa Sekretarijatom Energetske zajednice i saradnji sa Ugovornim stranama Energetske zajednice, je 2013. godine uspostavila Regionalni program Energetske efikasnosti (REEP – eng. Regional Energy Efficiency Programme) za Zapadni Balkan. U cilju povećanja aktivnosti vezanih za energetsku efikasnost, Program je 2016. godine proširen kao „REEP Plus“.

Opšti cilj REEP Plus programa jeste da pomogne institucijama na Zapadnom Balkanu u razvoju konkurentnog i transparentnog tržišta energetske efikasnosti skladno zahtjevima Energetske zajednice.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je u sklopu programa, zajedno sa nadležnim entitetskim ministarstvima zatražilo pomoć u transponovanju i provođenju propisa za eko-dizajn i označavanje energetske klase proizvoda, u cilju ispunjavanja ciljeva uštede energije u skaldu sa zahtjevima Direktive o energetskoj efikasnosti.

 

 

6. IPA PROJEKTI:                                                

6.1. EU4Green - Podrška implementaciji Zelene agende za zapadni Balkan

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u saradnji sa partnerima /relevantnim institucijama u BiH, je započelo 2022. godine sprovođenje projekta EU4Green.

Cilj projekta jeste unaprijediti tranziciju zapadnog Balkana u moderne, resursno efikasne i konkurentne ekonomije u kojima je rast odvojen od emisija gasova stakleničkih plinova, korištenja resursa i stvaranja otpada i gdje se teži klimatskoj otpornosti. Pored navedenog, projekat će pružiti podršku Zapadnom Balkanu u implementaciji Zelene agende, postižući na taj način svoju posvećenost transformaciji svojih ekonomija na održiviji put kao i postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Planirani period implementacije je 2022-2026. godina. Budžet projekta iznosi 11 miliona eura.

Projekat implementira: Agencija za životnu sredinu Austrije („Umweltbundesamt“)