FILTRIRANJE PRIKAZA

JAVNI POZIVI

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava podrške iz Programa malih grantova (PMG) br. BA/WBDRBMP/PMG-FBIH-01

13.03.2020

 

Bosna i Hercegovina – Federacija Bosne i Hercegovine

 

Projekat za upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu

 

granttrust fond za životnu sredinu (GEF), broj:TF0A2317i

Specijalni fond za klimatske promjene (SCCF), broj: TF0A2320

 

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava podrške iz Programa malih grantova (PMG)

br. BA/WBDRBMP/PMG-FBIH-01

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava podrške iz Programa malih grantova projekta Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom uz podršku GEF-SCCF fondova.

Projekat ima tri komponente i to: (1) međudržavna saradnja na prekograničnom upravljanju slivom rijeke Drine; (2) pilot investicije za integrisano upravljanje slivom rijeke Drine i (3) upravljanje projektom, monitoring i evaluacija.

Program malih grantova (PMG) dio je komponente 2 i podkomponente 2A projekta. Cilj podkomponente 2A jeste jačanje kapaciteta otpornosti na klimatske promjene. Ova komponenta će podržati bolju pripremljenost za prijetnje nastale usljed poplava i suša uz optimalno iskorištavanje ekoloških resursa sliva rijeke Drine i angažovanjem lokalnih zajednica.

Program malih grantova je prvenstveno usmjeren na podršku projektima koji se odnose na održivo iskorištavanje vodnih resursa i očuvanje biodiverziteta, kao i na omogućavanje većeg uključivanja lokalne zajednice i NVO u procese donošenja odluka. Specifični ciljevi su:

 • pokazati kako održivo iskorištavanje vodnih resursa i očuvanje biodiverziteta može imati opipljive koristi za lokalnu zajednicu,
 • podržati relevantne postojeće aktivnosti na lokalnom nivou koje doprinose ciljevima Projekta,
 • ojačati obrasce razvoja ruralne ekonomije koji u potpunosti uzimaju u obzir održivo iskorištavanje vodnih resursa i biodiverziteta i koji se mogu dalje širiti na području sliva Drine,
 • testirati inovativne tehnologije i pristupe za održivo iskorištavanje vodnih resursa i očuvanje biodiverziteta
 • ojačati proces participativnog planiranja koji uključuje interese lokalne zajednice u razvoj ruralne ekonomije.

 

DEFINICIJA KORISNIKA SREDSTAVA PODRŠKE

Pravo na podršku kroz ovaj Javni poziv mogu ostvariti sljedeće organizacije:

 1. Privatni sektor: Pravna lica, univerziteti, fakulteti (u stranom i u domaćem vlasništvu);
 2. Fizička lica koja posjeduju vještine, znanje i resurse neophodne za sprovođenje predloženih aktivnosti;
 3. Državni sektor - lokalne samouprave, preduzeća, univerziteti, fakulteti i naučno­istraživačke institucije;
 4. NVO sektor - nevladine organizacije, lokalna udruženja.

 

 

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODRŠKU

Pravo na podršku kroz ovaj Javni poziv može se ostvariti pod uslovom da:

 • Dokumentacija koja se podnosi uz Zahtjev nije starija od 6 mjeseci;
 • Kod nabavke materijala/opreme samo se finansiraju novi i nekorišteni materijali/oprema;
 • Investicija mora da bude realizovana u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;
 • Korisnik je državljanin Bosne i Hercegovine za fizička lica, a za pravna lica da je registrovan u Bosni i Hercegovini;
 • Korisnik se nalazi na teritoriji obuhvaćenoj Projektom (Goražde, Foča FBiH, i Pale – Prača FBiH).

VISINA PODRŠKE

 • Projekti za koje se traži dodjela sredstava biće razvrstani u jednu od sljedeće dvije (2) kategorije:
 • Mali projekti                   do 5000 USD
 • Srednji projekti               do 10.000 USD

 

Ukupan iznos sredstava je ograničen i aktivnosti koje se podržavaju kroz ovaj Poziv moraju biti završene do 31.10.2020.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA PODRŠKE

Zahtjevi se dostavljaju u skladu sa procedurom propisanom Priručnikom za realizaciju malih grantova koji sadrži Obrazac za prijavu (Prilog 1) i Smjernice za prijavu (Prilog 2), a može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u dijelu: Energetika / Javni pozivi - unutar Javnog poziva će biti link sa nazivom Priručnik.

 

Prijave za Program malih grantova dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Odsjek za implementaciju projekata

n/r: Amela Jašić

Musala 9;

71000 Sarajevo

email: amela.jasic@mvteo.gov.ba

Trajanje Javnog poziva je 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu "Oslobođenje”, dok će se obrada i odobravanje primljenih Zahtjeva vršiti nakon završetka Javnog poziva.

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine će, nakon završenog Javnog poziva za dodjelu podrške iz Programa malih grantova, formirati Komisiju za male grantove koja će razmatrati pristigle Zahtjeve, izvršiti bodovanje i rangiranje na osnovu kriterija propisanih ovim Priručnikom i donijeti Odluku o korisnicima podrške koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na podršku.

 

Na osnovu Odluke Komisije o prihvatljivosti Zahtjeva za odobravanje podrške, Ministarstvo ce donijeti Rješenje o odobrenju Zahtjeva za podršku. Realizacija investicije od strane korisnika može početi tek po donošenju Rješenja o odobrenju Zahtjeva za podršku i potpisa Ugovora.

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava podrške iz Programa malih grantova (PMG) br. BA/WBDRBMP/PMG-FBIH-01