30.01.2018

Strateški dokumenti  usvojeni od strane Vijeća  ministara BiH:

  1. Akcioni plan za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini za period 2016-2018. godina, usvojen 4.decembra 2017.godine.
  2. Okvirna energetska strategija BiH do 2035. godine, usvojena 29.08.2018. godine.