02.02.2018

Zakonodavstvo EU

Potpisivanjem Ugovora o uspostavi Energetske zajednice Bosna i Hercegovina se, između ostalog,  obavezala na preuzimanje dijelova acquis-a EU (pravne stečevine EU), odnosno na transpoziciju i implementaciju odgovarajućih direktiva i uredbi EU.

Prilikom definiranja acquis-a, Ministarsko vijeće vrši određena prilagođavanja propisa Evropske unije institucionalnom okviru Energetske zajednice, vodeći računa i o vremenskim ograničenjima u regiji.

Acquis Energetske zajednice prati razvoj pravnog okvira Evropske unije i danas obuhvata njenu ključnu energetsku legislativu u područjima električne energije, gasa, sigurnosti snabdijevanja, zaštite okoliša, konkurencije, obnovljivih izvora, energetske efikasnosti, nafte, statistike i infrastrukture.

Na osnovu Ugovora BiH je dužna transponirati i implementirati sljedeće:

Acquis o električnoj energiji

1. Uredba_Komisije_EU_broj_543/2013 od 14. juna 2013. godine o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Evropskog parlamenta i Vijeća (rok: 24. decembar 2015. godine).

2. Uredba_Komisije_EU_broj_838/2010/EU od 23. septembra 2010. godine o utvrđivanju smjernica koje se odnose na mehanizam naknade između operatora prijenosnih sistema i zajednički regulatorni pristup naplati prijenosa (rok: 1. januar godine).

3. Direktiva_2009/72/EZ  Evropskog parlamenta i Vijeća od 13. jula 2009. godine o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju van snage Direktive 2003/54/EZ (rok: 1. januar 2015.godine), osim za član 9 (1) (rok: 1. juni 2016.godine), član 9 (4) (rok: 1. juni 2017. godine) i član 11 (rok: 1. januar 2017. godine).

4. Uredba_EZ_broj_714/2009  Evropskog parlamenta i Vijeća od 13. jula 2009. godine o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003 (rok: 1. januar 2015. godine).

 Acquis o gasu

1. Direktiva_2009/73/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 13. jula 2009. godine o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog gasa i stavljanju van snage Direktive 2003/55/EZ (rok: 1. januar 2015. godine), osim za član 9 (1) (rok: 1. juni 2016. godine), član 9 (4) (rok: 1. juni 2017. godine) i član 11 (rok: 1. januar 2017.godine).

2. Uredba_EZ_broj_715/2009  Evropskog parlamenta i Vijeća od 13. jula 2009. godine o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog gasa i stavljanju van snage   Uredbe_EZ_broj_1775/2005   (rok: 1. januar 2015. godine).

Acquis o sigurnosti snabdijevanja

1. Direktiva_2005/89/EZ  Evropskog parlamenta i Vijeća od 18. januara 2006. godine o mjerama zaštite sigurnosti snabdijevanja električnom energijom i ulaganja u infrastrukturu (rok: 31. decembar 2009. godine).

2. Direktiva Vijeća 2004/67/EZ od 26. aprila 2004. godine o mjerama zaštite sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom (rok: 31. decembar 2009. godine).

Acquis o zaštiti okoliša

1. Direktiva_2010/75/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 24. novembra 2010. godine o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola zagađenja) – samo Poglavlje III, Aneks V i član 72 (3) - (4) (rok: 1. januar 2018. godine).

2. Direktiva_2001/80/EU  Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. oktobra 2001. godine o ograničenju emisija određenih zagađujućih materija u vazduh iz velikih uređaja za loženje (rok: 31. decembar 2017. godine).

3. Direktiva_Vijeća_1999/32/EZ od 26. aprila 1999. godine o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tečnim gorivima i o izmjeni Direktive_93/12/EEZ (rok: 31. decembar 2011. godine).

4. Direktiva_Vijeća_85/337/EEZ od 27. juna 1985.godine o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš, sa amandmanima od 3. marta 1997. godine (Direktiva_97/11/EZ ) i Direktivom_2003/35/EZEvropskog parlamenta i Vijeća od 26. maja 2003. godine o osiguravanju učešća javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš (rok: 1. juli 2006. godine).

5. Član 4 (2) Direktive Vijeća 79/409/EEZ od 2. aprila 1979. godine o zaštiti ptica (rok: 1. juli 2006. godine).

Acquis o obnovljivim izvorima energije

1. Direktiva_2009/28/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. aprila 2009. godine o promociji korištenja energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju van snage   Direktive_2001/77/EZ  i Direktive_2003/30/EZ  (rok: 1. januar 2014. godine).

Acquis o energetskoj efikasnosti

1. Direktiva_2012/27/EU  Evropskog parlamenta i Vijeća od 25. oktobra 2012.godine o energetskoj efikasnosti, izmjeni Direktiva  2009/125/EZ i 2010/30/EU  i stavljanju van snage  Direktive_2004/8/EZ  i  Direktive_2006/32/EZ   (rok: 15. oktobar 2017. godine).

2. Direktiva_2010/31/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 19. maja 2010. godine o energetskoj efikasnosti zgrada (rok: 31. decembar 2011. godine).

3.Direktiva_2010/30/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 19. maja 2010. godine o označavanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda vezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu (rok: 30. septembar 2012. godine).

4. Direktive_2006/32/EZ   Evropskog parlamenta i Vijeća od 5. aprila 2006. godine o energetskoj efikasnosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama te o stavljanju van snage  Direktive_vijeća_93/76/EEZ   (rok: 31. decembar 2011. godine).

Acquis o nafti

1. Direktiva_Vijeća_2009/119/EZ   od 14. septembra 2009. godine o obavezi država članica da održavaju minimalne zalihe sirove nafte i/ili naftnih derivata (rok: 1. januar 2023. godine).

Acquis o statistici

1.Uredba_Komisije_broj_431/2014 оd 24. aprila 2014. godine o izmjeni Uredbe_(EZ)_broj_1099/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici s obzirom na provedbu godišnjih statistika o potrošnji energije u domaćinstvima (rok: 31. decembar 2016. godine).

2. Uredba_Komisije_(EU)_broj_147/2013 od 13. februara 2013. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici s obzirom na provedbu ažuriranja mjesečne i godišnje energetske statistike (rok: 31. decembar 2013. godine).

3. Direktiva_2008/92/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 22. oktobra 2008. godine o postupku Zajednice za poboljšanje transparentnosti cijena gasa i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima (rok: 31. decembar 2013. godine).

4. Uredba_(EZ)_broj_1099/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća od 22. oktobra 2008. godine o energetskoj statistici (rok: 31. decembar 2013. godine).

Acquis o infrastrukturi 

1. Uredba_(EU)_broj_347/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 17. aprila 2013. godine o smjernicama za transevropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju van snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjena uredbi: Uredbe_(EZ)_broj_713/2009,     Uredbe_(EZ)_broj_714/2009Uredbe_(EZ)_broj_715/2009 (rok: 31. decembar 2016. godine).

Acquis o konkurenciji

Nisu dozvoljene i bit će procjenjivane u skladu sa čl. 81., 82. i 87. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice sljedeće aktivnosti:

1. Sprječavanje, ograničavanje ili poremećaj konkurencije,

2.Zloupotreba dominantne pozicije,                                                 

3. Pružanje javne pomoći koja uzrokuje ili prijeti poremećajem konkurencije.

Poštovati će se odredbe Ugovora o osnivanju Evropske zajednice, posebno člana 86. koje se odnose na javna preduzeća i preduzeća kojima su data posebna prava.