30.01.2018

Jedinica za internu reviziju

Nadležnosti:

  • Jedinica za internu reviziju obavlja poslove interne revizije u skladu sa Zakonom o internoj reviziji institucija BiH,Metodologijom i Uputom o internoj reviziji u javnom sektoru, Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije izdatim od Instituta internih revizora (IIA) i drugim releventnim propisima kojima se regulira oblast interne revizije.
  • Interna revizija je nezavisno, objektivno uvjeravanje i konsultantska aktivnost kreirana s ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji       da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sistematičan, discipliniran pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima rukovođenja.
  • Interni revizori vrše sistematičan pregled i ocjenu upravljanja rizikom, internih kontrola i rukovođenja organizacije, što uključuje politike, procedure i aktivnosti organizacije. Interni revizori ocjenjuju adekvatnost i efikasnost sistema za finansijsko upravljanje i kontrolu, u smislu:

a) identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom koje provodi uprava organizacije,

b) ispunjavanja zadataka i postizanja definiranih ciljeva organizacije,

c) ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa,

d) usklađenosti s uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama,

e) čuvanja sredstava organizacije od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti,

f) integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja,

g) bh. standarda interne revizije, usklađenih s međunarodnim standardima interne revizije, prihvaćenim od CJH.

Kontakti: 

Tamara Ilić, rukovoditelj jedinice za internu reviziju

Tel.: + 387 33 255 144
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: tamara.ilic@mvteo.gov.ba 

Danijela Marković, interni revizor

Tel.: + 387 33 255 144
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: danijela.markovic@mvteo.gov.ba