30.01.2018

carinska_magnif

Carinska politika i tarife

Oblast carinskih politika i tarifa u okviru MVTEO obuhvata poslove iz oblasti carinske politike BiH, carinske tarife BiH, bilateralnih i multilateralnih sporazuma o carinskoj saradnji, pravila porijekla proizvoda u vezi s preferencijalnim tretmanom, informiranja drugih strana ugovornica u sporazumima o carinskoj saradnji, ovjeravanje specifikacija radi oslobađanja od plaćanja carine, za projekte obnove i rekonstrukcije, u slučajevima kada je nadležno ovo Ministarstvo.

Odjel za carinsku politiku i slobodne zone nadležan je za carinsku politiku BiH i mjere za njenu realizaciju; izradu zakonskih i podzakonskih akata kojima se uređuje rad slobodnih zona; ujednačavanje carinskih postupaka i propisa s propisima EU; pripremu vanjskotrgovinskih propisa i propisa iz oblasti poreskog sistema koji se primjenjuju u carinskoj politici; instrumente carinske i vancarinske zaštite; sporazume o saradnji s odgovarajućim međunarodnim organizacijama, institucijama i državnim resorima pojedinih zemalja iz oblasti carinske politike; ovjeravanje specifikacija radi oslobađanja od plaćanja carine, za projekte obnove i rekonstrukcije, u slučajevima kada je nadležno ovo Ministarstvo.

Odjel za carinsku tarifu nadležan je za predlaganje usklađivanja Carinske tarife BiH s Harmoniziranim sistemom u skladu s Međunarodnom konvencijom o harmoniziranom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe, koju razrađuje i prati Svjetska carinska organizacija, te Kombiniranom nomenklaturom EU; praćenje zahtjeva WTO; te odgovarajuća usklađivanja Carinske tarife u skladu s međunarodnim sporazumima koje je BiH sklopila s određenim zemljama ili grupama zemalja; ažuriranje; propisivanje šifri i sl.  

Odjel je nadležan za tumačenje i objašnjenje Carinske tarife te davanje mišljenja o primjeni Carinske tarife u vezi sa svrstavanjem roba u Carinsku tarifu a koje zahtijeva visok stepen znanja i iskustva, obzirom da se radi o vrlo složenoj i stručnoj materiji.

Obavljamo redovne poslove vezane za izradu prijedloga Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba. Navedena Odluka se donosi na godišnjem nivou a robe koje su obuhvaćene ovom Odlukom su materijali i sirovine - repromaterijali, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu, u količinama i kvaliteti potrebnim za proizvodnju gotovih proizvoda.

Prilikom izrade prijedloga Odluke za narednu godinu Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH vrši detaljnu analizu uvoza ovih roba, po svakoj tarifnoj oznaci, u prethodnom periodu, po količini, vrijednosti, uvozniku, namjeni proizvoda i dr. Isto tako, Ministarstvo vrši obilaske najvećih korisnika ove Odluke, te na taj način vrši potpunu kontrolu primjene ove Odluke. Na isti način se postupa i kod razmatranja novih zahtjeva.

Odjel za nadgledanje provođenja carinskih propisa nadležan je za kreiranje i nadgledanje provođenja carinskih propisa, praćenje provođenja pravila porijekla, te njihovu kontrolu i nadzor, obavlja upravni nadzor nad provedbom Pravilnika o posebnim uslovima evidentiranja i obilježavanja brašna koje se stavlja na tržište.

Pravila porijekla su posebne odredbe koje su propisane protokolima o porijeklu koji su sastavni dio svakog ugovora o slobodnoj trgovini. Ukoliko je roba zadovoljila određena propisana pravila porijekla, stiče status robe s preferencijalnim porijeklom i time, ostvaruje kod uvoza, uz predočavanje propisanih dokaza, pravo da se na tu robu primjeni preferencijalna stopa carine. 

Pitanje porijekla je veoma složeno, jer mnoge robe sadrže materijale mješovitog porijekla, kriteriji porijekla su različiti za različite materijale, a izračuni kompleksni. Preferencijalna pravila porijekla imaju ekonomski značaj i često se koriste kao razvojni alat.

Obzirom na ovako veliki značaj porijekla robe u međunarodnoj trgovini robama, privredni subjekti, špediteri i carinska administracija trebaju biti sigurni da znaju i razumiju određena pravila porijekla koja se primjenjuju. Zato Odjel za nadgledanje provođenja carinskih propisa konstantno radi na podizanju svijesti i izgradnji kapaciteta na području pravila o porijeklu, organiziranjem radionica, izradom priručnika i davanjem stručnih savjeta, analiza i tumačenja iz oblasti primjene pravila o porijeklu svim zainteresiranim. Cijenimo najvažnijim direktni kontakt sa svim zainteresiranim stranama. Direktno sarađujemo s privrednicima, Upravom za indirektno oporezivanje, Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine i privrednim komorama entiteta i Brčko distrikta. Pokrenuli smo incijativu za zaključivanje Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe, koja je za Bosnu i Hercegovinu stupila na snagu 01.11.2014. godine. Regionalnom konvencijom, bosanskohercegovačkim privrednicima se otvorila mogućnost ostvarivanja preferencija kod uvoza robe u ugovorne strane Regionalne konvencije, uz preduvjet sklapanja ugovora o slobodnoj trgovini sa istim.

Obavljamo redovne poslove vezane za kontrolu i nadzor u pogledu utvrđivanja porijekla roba kroz posjete privrednim subjektima, Upravi za indirektno oporezivanje i Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, o čemu se godišnje podnosi Informacija o radu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Odjel za istraživanje, analizu i planiranje mjera carinsko-tarifne politike nadležan je za praćenje i istraživanje mjera carinsko-tarifne politike, unutrašnjeg tržišta, tržišta zemalja EU, CEFTA zemalja i trećih zemalja iz oblasti carinsko-tarifne politike; pripreme nacrta i prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Odjela i Sektora; praćenje, proučavanje i obavljanje analiza primjene carinsko-tarifne politike, pripremanje izvještaja vezano za mjere carinsko-tarifne politike, pripremanje stručne politike, pripremanje stručne podloge za utvrđivanje ekonomske i razvojne politike u području carinsko-tarifne politike, planiranje mjere carinsko-tarifne politike i predlaganje načina za njihovo provođenje; učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Odjela i Sektora.