30.01.2018

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina/Ovjera specifikacija

Odredbama člana 207. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15), koji se primjenjuje od 25.04.2018. godine, propisani su slučajevi oslobađanja od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina.

Odlukom o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina („Službeni glasnik BiH“, broj 24/18) propisuju se uslovi i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u slobodan promet u slučajevima propisanim članom 207. tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini i ograničenja u pogledu raspolaganja robom koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina, kao i za oslobađanja od plaćanja izvoznih dažbina pri izvozu.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti:

a) Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na opremu stavljenu u slobodan promet koja predstavlja ulog stranog lica ("Službeni glasnik BiH", broj 19/05),

b) Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu koja se stavlja u slobodan promet za vojne i policijske snage i kazneno- popravne ustanove i za deminiranje ("Službeni glasnik BiH", br. 19/05 i 24/09),

c) Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu koja se stavlja u slobodan promet za projekte obnove i rekonstrukcije ("Službeni glasnik BiH", br. 19/05, 52/05 i 4/08),

d) Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pod posebnim uvjetima ("Službeni glasnik BiH", br. 19/05 i 52/05) i

e) Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvozne dažbine na opremu koja se stavlja u slobodan promet za organe civilne zaštite i vatrogastva ("Službeni glasnik BiH", br. 77/10, 74/12 i 87/15).

 

SPECIFIKACIJE

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, u okvirima svojih nadležnosti, vrši ovjeravanje specifikacija  koje je potrebno priložiti Upravi za indirektno oporezivanje, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, u skladu s odredbama člana 207. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, odredbama Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, Instrukcijom o postupku ostvarivanja carinskih i poreskih oslobađanja u skladu sa Okvirnom sporazumom između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o pravilima saradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć Bosni i Hercegovini u okviru pružanja pomoći putem instrumenata pretpristupne pomoći (IPA), („Službeni glasnik BiH“ broj74/11) i Instrukcijom o postupku ostvarivanja carinskih i poreskih oslobađanja u skladu sa Okvirnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provedbu finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), („Službeni glasnik BiH“ broj 91/15).

I. Oprema za proizvodnju  

Zahtjev za ovjeravanje specifikacije treba sadržavati pravni osnov na koji se poziva, kontakt podatke podnositelja i spisak dokumenata koji se prilažu. Isti dostaviti na adresu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Musala 9, 71000 Sarajevo.

Uz zahtjev za ovjeravanje specifikacije potrebno je priložiti sljedeća dokumenta:

a) Specifikaciju opreme po rednom broju, tarifnim oznakama i naimenovanju iz Carinske tarife, uz navođenje količine, pojedinačne i ukupne vrijednosti, ovjerenu od strane korisnika oslobađanja (4X),

b) Potvrdu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se predmetna oprema ne proizvodi u Bosni i Hercegovini (ovjerena kopija),

c) Aktuelni izvod iz sudskog registra (ovjerena kopija),

d) Obavijest o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti / Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnost (Izdaje nadležni statistički organ, ovjerena kopija),

e) Izjavu o namjeni uvoza opreme i da će tu opremu koristiti isključivo za obavljanje neposredne proizvodne djelatnosti,      

f) Kopiju računa ili predračuna o nabavci predmetne opreme.

LINK za primjerak specifikacije za opremu za proizvodnju

 

II. Roba za projekte obnove i rekonstrukcije

Napomena: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine vrši ovjeravanje specifikacija u slučajevima kada je nadležno za predmetne projekte obnove i rekonstukcije usvojene od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i u slučajevima gdje nema nadležnog ministarstva.

Zahtjev za ovjeravanje specifikacije treba sadržavati pravni osnov na koji se poziva, kontakt podatke podnosioca i spisak dokumenata koji se prilažu. Isti dostaviti na adresu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Musala 9, 71000 Sarajevo.

Uz podnošenje zahtjeva za ovjeravanje specifikacije potrebno je priložiti sljedeća dokumenta:

a) dokaz da je projekat obnove i rekonstrukcije usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,

b) Izjavu korisnika oslobađanja da je roba za koju se podnosi zahtjev za ovjeravanje specifikacije predmet projekta obnove i rekonstrukcije koji je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,

c) specifikaciju sve robe za predmetni projekat obnove i rekonstrukcije, po rednom broju, tarifnim oznakama i naimenovanju iz Carinske tarife, uz navođenje kolčine, pojedinačne i ukupne vrijednosti, ovjerenu od korisnika oslobađanja (4X).

LINK za primjerak specifikacije za projekte obnove i rekonstrukcije

 

III. Ovjera specifikacije za robe finansirane iz IPA i IPA II fondova

Napomena: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine vrši ovjeravanje specifikacija roba koje se uvoze u okviru bilo kojeg projekta koji se financira iz Ipa fonda u skladu s Okvirnim sporazumom u slučajevima kada mu kao resornom ministarstvu pripada krajnji korisnik robe, odnosno korisnik oslobađanja od plaćanja dažbina pri uvozu robe po osnovu projekta u okviru IPA fonda, ili kada je kao resorno ministarstvo, po bilo kom pitanju, nadležno za područje ili oblast na koju se odnosi projekat u okviru IPA fonda po osnovu kojeg se vrši uvoz robe. Također, u slučaju gdje nema resornog ministarstva, ovjeru specifikacije robe vrši Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za ovjeravanje specifikacije treba sadržavati pravni osnov na koji se poziva, kontakt podatke podnositelja zahtjeva, naziv projekta, broj ugovora i spisak dokumenata koji se prilažu. Isti dostaviti na adresu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Musala 9, 71000 Sarajevo.

Uz podnošenje zahtjeva za ovjeravanje specifikacije potrebno je priložiti sljedeća dokumenta:

 - Izjavu krajnjeg korisnika u da će robu stavljenu u slobodan promet po ovom osnovu koristiti u svrhu i na način predviđen tim ugovorom, odnosno projektom,

- Kopiju ugovora između ugovarača i DEU ili kopiju IPA DEU potvrde,

- specifikaciju robe koja se uvozi u četiri primjerka, koja treba da sadrži podatke o vrsti, količini i vrijednosti robe koja se uvozi, potpis i pečat uvoznika i (ili) isporučioca robe, naziv, ime i pečat krajnjeg korisnika robe, kao i prazan prostor za potpis i pečat nadležnog ministarstva.

LINK za primjerak specifikacije IPA I

LINK za primjerak specifikacije IPA II DEU

LINK za primjerak specifikacije IPA MFT

 

POTVRDA PO OSNOVU MEĐUNARODNOG SPORAZUMA

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine izdaje potvrdu o postojanju pravnog osnova za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina kada je oslobađanje predviđeno međunarodnim sporazumom i kada mu kao nadležnom ministarstvu pripada krajnji korisnik.

U slučaju kada krajnji korisnik povlastice nema nadležnog ministarstva potvrdu izdaje ovo ministarstvo.

 

Oslobađanje po osnovu međunarodnog sporazuma

U zahtjevu za izdavanje potvrde kojom se potvrđuje da prema odredbamameđunarodnog sporazuma koji je u pitanju postoji pravni osnov za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina potrebno je navesti sljedeće:

a) podatke o odnosnom međunarodnom sporazumu (označenje sporazuma i službeni glasnik u kojem je objavljen), a ukoliko je na osnovu istog zaključen i odgovarajući podugovor, protokol ili slično, navode se i isti podaci o njima,

b) označenje odredbe odnosnog međunarodnog sporazuma kojom je propisano oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i drugih dažbina (ako je propisano), uz navođenje vrste dažbine za koju je propisano oslobađanje na uvoz, te označenje drugih uvjeta ili okolnosti koje su prema odredbama odnosnog međunarodnog sporazuma mjerodavne za ostvarivanje oslobađanja od plaćanja dažbina.

Isti dostaviti na adresu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Musala 9, 71000 Sarajevo.

Uz podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde kojom se potvrđuje da prema odredbama međunarodnog sporazuma koji je u pitanju postoji pravni osnov za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina potrebno je priložiti sljedeća dokumenta:

a) Kopiju predmetnog međunarodnom sporazumu, a ukoliko je na osnovu istog zaključen i odgovarajući podugovor, protokol ili slično i njihovu kopiju,

b)Specifikaciju robe po rednom broju, tarifnim oznakama i naimenovanju iz Carinske tarife, uz navođenje količine, pojedinačne i ukupne vrijednosti, ovjerenu od korisnika oslobađanja (1X),

c) Izjava korisnika oslobađanja da je roba navedena u specifikaciji predmet međunarodnog sporazuma koji se primjenjuje u Bosni i Hercegovini, a kojim je previđeno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.

 

RELEVANTNI PROPISI

Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o pravilima saradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć EZ Bosni i Hercegovini u okviru implementacije pomoći putem instrumenta predpristupne pomoći (IPA) („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori, br. 6/08 )

  • Instrukcija o postupku ostvarivanja carinskih i poreznih oslobađanja u skladu sa Okvirnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o pravilima suradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć Bosni i Hercegovini u okviru pružanja pomoći putem instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) („Službeni glasnik BiH“, br. 74/11),

Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provedbu finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori, br. 6/15),

  • Instrukcija o postupku ostvarivanja carinskih i poreznih oslobađanja u skladu sa Okvirnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provedbu finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) („Službeni glasnik BiH“, br. 91/15).