30.01.2018

vodni_res_mosaic

Sektor za vodne resurse, turizam i zaštitu okoliša

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH nadležno je za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti BiH koji se odnose na definiranje politike, osnovnih principa, koordiniranje djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na međunarodnom planu u područjima: zaštite okoliša, razvoja i korištenja prirodnih resursa,  turizma. Navedeni poslovi se obavljaju u Sektoru za vodne resurse, turizam i zaštitu okoliša i organizirani su u tri odjela: Odjel za vodne resurse, Odjel za turizam i Odjel za zaštitu okoliša.

Odjel za vodne resurse u skladu sa svojim nadležnostima, te domaćim i EU zakonodavstvom u ovoj oblasti doprinosi, kroz regionalnu i međunarodnu saradnju, kao i saradnju sa entitetskim nadležnim institucijama, boljem upravljanju i korištenju vodnih resursa u BiH i šire. Sve ključne aktivnosti Odjela za vodne resurse MVTEO BiH po pitanju koordinacije, sa aspekta međunarodne pomoći i saradnje u oblasti vodnih resursa, se obavljaju uz konsultacije sa nadležnim entitetskim ministarstvima.

Bosna i Hercegovina je zemlja bogata vodnim resursima. Prema podacima Svjetske banke (WB) BiH je zemlja sa najvećim količinama pitke vode u regiji, sedma u Evropi, a po vodnim resursima bogatija je od mnogih zemalja svijeta. Uzimajući u obzir da je ključno opredjeljenje BiH integracija u Evropsku uniju, reforma  i prioriteti u sektoru voda su fokusirani na primjenu evropskog zakonodavstava, odnosno usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim. Bosna i Hercegovina, kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, preuzela je djelomično ili u potpunosti sve ključne ciljeve zakonodavstva EU u pogledu upravljanja vodama, i ugradila ih u svoje zakonske i strateške dokumente. Glavni izazovi upravljanja vodama su vezani za pravilnu implementaciju i ostvarivanje ciljeva Okvirne Direktive o vodama, Direktive o vodi za piće, Direktive o tretmanu urbanih otpadnih voda i drugih Direktiva kojima se omogućava integralno upravljanje vodnim resursima.

Bosna i Hercegovina je potpisnica više konvencija i protokola u ovoj oblasti: Konvencija o zaštiti i održivom korištenju rijeke Dunav, UNECE Konvencija o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera, Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, sa nizom pripadajućih protokola. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, odnosno Odjel za vodne resurse, aktivno je uključeno u implementaciju navedenih Sporazuma, kroz učešće u radnim grupama, sastancima i drugim radnim tijelima, te sprovodi aktivnosti njihove implementacije u BiH.

Odjel za vodne resurse učestvuje u implementaciji niza projekata, u zemlji, kao i na regionalnom nivou, kojima se doprinosi održivom upravljanju vodnim resursima u skladu sa EU i domaćim zakonodavstvom, te odredbama međunarodnih sporazuma i konvencija. Kroz implementaciju tih aktivnosti Odjel aktivno sarađuje sa Delegacijom EU u BiH, Svjetskom bankom, UN agencijama i drugim međunarodnim i finansijskim organizacijama i institucijama.

Odjel za turizam je nadležan za koordiniranje djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti  i institucija na međunarodnom planu u cilju razvoja turizma s obzirom da je Bosna i Hercegovina zemlja sa najraznovrsnijom turističkom ponudom zahvaljujući prije svega prirodnim ljepotama i jedinstvenom kulturno-historijskom nasljeđu.

Odjel za turizam  sprovodi i koordinativne aktivnosti s nadležnim entitetskim ministarstvima za turizam i Vladom Brčko distrikta i Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine preko Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u turizmu.

U oblasti realizacije projekata međunarodnih organizacija u oblasti turizma, Odjel za turizam ostvaruje saradnju sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), OXFAM ITALIA, Društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) , Švedskom međunarodnom Agencijom za razvoj i saradnju (SIDA), Evropskom komisijom i Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save.

Posebno je potrebno naglasiti saradnju i razmjenu informacija sa Svjetskom turističkom organizacijom (UNWTO) i učešće u radnim grupama za realizaciju akcijskih planova Strategije za Jugoistočnu Europu (www.adriatic-ionian.eu) i Strategije za Jadransko-jonsku regiju sa Evropskom unijom (www.rcc.int).

Odjel za turizam, također, sprovodi procedure za potpisivanje međunarodnih sporazuma u oblasti turizma. Do sada je potpisano 12 sporazuma o saradnji u oblasti turizma sa Albanijom, Turskom, Srbijom, Crnom Gorom, Jordanom, Kinom, Kuvajtom, Slovenijom, Hrvatskom, tri (3) sporazuma sa UNWTO, koji se odnose na izmjene statuta, usvajanje aneksa i osnivanje organizacije ST-EP (Održivi turizam za suzbijanje siromaštva), Protokol o razvoju turizma u Jadransko-jonskom bazenu u okviru Jadransko-jonske inicijative, a u procesu je potpisivanje nekoliko sporazuma, između ostalog sa Mađarskom, Ukrajinom i Rusijom.

Odjel za zaštitu okoline obavlja pravne, analitičke, stručno-operativne i informativno-dokumentacijske poslove u oblasti predlaganja politika, osnovnih principa, koordinacije i usklađivanja planova institucija entiteta i Brčko distrikta BiH, te vrši koordinaciju na međunarodnom nivou u oblasti zaštite životne sredine za BiH. Svoje aktivnosti bazira, kako na Zakonu o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine, tako i na brojnim ratificiranim i usvojenim međunarodnim okolišnim dokumentima.

Saradnja sa predstavnicima međunarodne zajednice stalan je i prioritetan zadatak ovoga Odjela, pri čemu saradnja sa Delegacijom Evropske Unije u Bosni i Hercegovini, zauzima prvo mjesto, te strateškim dokumentima od kojih ističemo Strategiju aproksimacije propisa pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša/životne sredine Bosne i Hercegovine. Usvajanjem ove strategije Bosni i Hercegovini je omogućen  pristup IPA fondovima EU i drugim izvorima finansiranja od strane međunarodnih institucija.  

Bosna i Hercegovina je potpisnica međunarodnih ugovora kojima se u oblasti zaštite okoliša daje okvir za saradnju s ciljem unapređenja odnosa iz domena zaštite okoliša i održivog razvoja između država, poštujući i obavezu ugovornih strana da razvijaju i jačaju saradnju u oblasti zaštite okoliša, sa osnovnim zadatkom zaustavljanja dalje degradacije okliša i poboljšanja postojećeg stanja i dostizanja ciljeva održivog razvoja, u skladu sa Agendom 2030.

Poseban cilj ovoga Odjela predstavlja veća i neposredna saradnja sa nadležnim institucijama na nižim nivoima vlasti,  nevladinim sektorom, pojačana saradnja sa univerzitetima, drugim institucijama i ustanovama od interesa za okoliš BiH, kao i sa svim zaintersiranim stranama kojima je cilj održivi razvoj, borba protiv klimatskih promjena, čist i zdrav okoliš.

Odjedijel za zaštitu okoliša vodi aktivnosti  na ratifikaciji niza konvencija, sporazuma i protokola iz domena  zaštite okoliša i klimatskih promjena.

Odjel inicira  mnoge projekte, aktivno učestvuje u promociji potrebe rada na održivom upravljanju okoliša, učestvuje u oranizaciji stručnih radionica, te u pripremi i usvajanju mnogih međunarodnih okolišnih dokumenata.  Ispred Bosne i Hercegovine predstavnici Odjela za zaštitu okoline su  članovi međunarodnih okolišnih  insititucija, biroa raznih konvencija, implementacionih  komiteta, te drugih međunarodnih tijela i foruma na kojima postižu zapažene rezultate.