30.01.2018

world_map

Međunarodni trgovinski odnosi

Bosna i Hercegovina je u potpunosti opredijeljena za izgradnju liberalne ekonomije zasnovane na tržišnim principima i slobodi kretanja ljudi, kapitala, robа i usluga. U oblasti međunarodnih trgovinskih odnosa, odnosno trgovinskih odnosa Bosne i Hercegovine sa ostatkom svijeta, to podrazumijeva punu opredijeljenost Bosne i Hercegovine za integraciju svoje ekonomije u  međunarodni multilateralni trgovinski sistem, uspostavljen u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i na izgradnju svog trgovinskog zakonodavstva, zasnovanog na pravilima i principima na kojima počiva ova organizacija.

Uključivanje BiH u svjetski multilateralni trgovinski sistem kroz sticanje punopravnog članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO),  predstavlja vrlo složen proces, koji zahtijeva višegodišnje pregovore uz donošenje niza novih propisa, uspostavljanje novih institucija i  provođenje brojnih reformi, što de iure i de facto znači uklanjanje svih necarinskih barijera u trgovini i necarinskih mjera zaštite domaće industrije, redukciju carinske zaštite, liberalizaciju trgovine uslugama, osiguravanje jednakog tretmana za domaće i strane robe, kao i za domaće i strane pružatelje usluga.

Paralelno s procesom globalizacije svjetske trgovine kao oblika integracijskog procesa koji se odvija na općem, globalnom planu, od zadnje dekade prošlog vijeka u međunarodnim trgovinskim odnosima pokrenuti su brojni regionalni integracijski procesi. Radi se prije svega o sporazumima o slobodnoj trgovini uspostavljenim u različitim dijelovima svijeta, koji na užem geografskom prostoru podrazumijevaju dalju liberalizaciju trgovine, odnosno uspostavljanje zona slobodne trgovine, kao što su NAFTA, MERKOSUR, ASEAN, Evroazijski ekonomski savez, itd. U tom pogledu, u okviru regionalnog integracijskog procesa u Evropi dostignut je najdublji stepen ekonomske integracije, koji pored uspostavljanja zone slobodne trgovine, podrazumijeva i jedinstveno unutrašnje tržište s punom slobodom kretanja kapitala, robe, usluga i radne snage, te zajedničku vanjskotrgovinsku politiku prema trećim zemljama. 

 U skladu s općim opredjeljenjem, Bosna i Hercegovina je uključena u sve regionalne integracijske procese u Evropi. Tu je prije svega proces Stabilizacije i pridruživanja s Evropskom unijom (SAP), u okviru kojeg je zaključen Sprazum o stabilizaciji i pridruživanju (SAA), koji u prvoj fazi treba dovesti do uspostave slobodne trgovine između dvije strane. Dugoročno ovaj proces podrazumijeva potpuno preuzimanje pravne stečevine EU u domaće zakonodavstvo i punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u EU. 

U međuvremenu, do okončanja procesa pristupanja u EU, Bosna i Hercegovina je u okviru CEFTA Sporazuma uključena u zonu slobodne trgovine s ostalim zemljama zapadnog Balkana, koje su, također, dio procesa stabilizacije i pridruživanja sa EU. Cilj CEFTA sporazuma je dalja liberalizacija trgovine u ovom regionu, potpuno ukidanje svih barijera u trgovini i zajednička priprema članica za pridruživanje Evropskoj uniji. Pored toga, sve članice CEFTA Sporazuma, uključujući Bosnu i Hercegovinu imaju potpisane sporazume o slobodnoj trgovini s Evropskim udruženjem slobodne trgovine (EFTA), što u krajnjoj instanci treba dovesti do potpunog uključivanja CEFTA regiona i Bosne i Hercegovine u jedinstveni „Evropski ekonomski prostor“ (EEA). 

Pored naprijed pomenutih integracijskih procesa u oblasti trgovine, Bosna i Hercegovina je posvećena aktivnostima razvijanja trgovinskih odnosa na bilateralnom planu, što podrazumijeva jačanje trgovinske razmjene sa zemljama širom svijeta, produbljivanje ekonomsko trgovinske saradnje, međusobno unaprjeđenje i zaštitu investicija, kao i dalju liberalizaciju tržišta putem preferencijalnih sporazuma sa zemljama koje nisu uključene u naprijed navedene integracijske procese.

 U prethodnom tekstu dat je okvir  kojim je definirana vanjskotrgovinska politika Bosne i Hercegovine, odnosno  trgovinski odnosi s ostatkom svijeta. U skladu s tim,  Strateški cilj Sektora za međunarodne trgovinske odnose može se definirati kao „kontinuirano unaprjeđenje međunarodnih trgovinskih odnosa i trgovinske saradnje Bosne i Hercegovine s drugim zemljama na bilateralnom, regionalnom i multilateralnom planu“. Realizacija postavljenog strateškog cilja ostvaruje se kroz realizaciju postavljenih operativnih ciljeva, koji predstavljaju aktivnosti četiri Odjela u okviru Sektora:

  • Odjel za bilateralne trgovinske odnose;
  • Odjel za multilateralne trgovinske odnose;
  • Odjel za trgovinske odnose s evropskim integracijama;
  • Odjel za statistiku i analizu vanjske trgovine.