30.01.2018

economic_growth

Sektor za ekonomski razvoj i preduzetništvo

Sektor za ekonomski razvoj i preduzetništvo obuhvata sljedeće oblasti:

- Razvoj i promocija preduzetništva, mala i srednja poduzeća,

- Priprema i aktivnosti oko donošenja i implementacije tehničkih propisa u oblasti industrije,

- Postupci i procedure ocjenjivanja usklađenosti,

- Priprema Rješenja o zastupanju stranih pravnih lica,

- Unaprjeđenje zaštite potrošača u BiH,

- Praćenje i zakonodavne aktivnosti nadzora nad tržištem, i

- Konkurencija i državna pomoć.

Osim poslova normativno pravne prirode, u smislu pripreme nacrta propisa, u sektoru se obavlja horizontalna i vertikalna komunikacija sa međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama, u cilju ostvarivanja svojih propisanih nadležnosti i zadataka. Sektor intenzivno učestvuje u implementaciji i /ili praćenju evropskih ( IPA) i međunarodnih projekata.

U okviru multilateralnih i bilateralnih sporazuma koje je potpisala BiH, u okviru svojih nadležnosti sektor učestvuje u okviru formiranih organa na način kako je tim sporazumima propisano (sastanci, forumi, priprema izvještaja i sl.)