04.05.2018

Organizacije u sastavu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

U sastavu Ministarstva kao upravne organizacije su: Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivrede, ishrani i ruralnom razvoju.

Za upravne organizacije Ministarstvo utvrđuje jasne mehanizme za koordinaciju, smjernice i procedure za izvještvanje, koordinira i sudjeluje u razvijanju sveukupnih politika za odgovarajući sektor u kojem djeluju upravne organizacije, te koordinira i sudjeluje u razvijanju novih propisa i provedbenih akata.

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivrede, ishrani i ruralnom razvoju